Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ONLINE OKTATÁSI FELÜLET

 

1. Általános adatok, elérhetőség

Cégnév:

Magyar Lovassport Szövetség (továbbiakban Szövetség)

Postai cím:

Nemzeti Lovarda, 1087 Budapest, Kerepesi út 7.

Székhely:

Nemzeti Lovarda, 1087 Budapest, Kerepesi út 7.

Nyilvántartásba vételi szám:

Fővárosi Bíróság 16.Pk.60.145/2001/11

Adószám:

18158074-2-42

E-mail cím:

office@lovasszovetseg.hu

Telefonszám:

+36 1 499 9950

2. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

A Magyar Lovassport Szövetség Online Oktatási Felülete egy olyan online oktatási felület, amely lehetőséget biztosít a regisztrált Felhasználók számára, hogy részt vegyenek a Szövetség által szervezett elméleti vizsgákon és oktatásokon, valamint hozzáférést kapjanak a Szövetség által publikált ismeretanyagokhoz, előadásokhoz, bemutatókhoz és webináriumokhoz, ezzel elősegítve a sportszakmai információáramlást és tudásmegosztást.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az oxix.lovasszovetseg.hu oldalon elérhető Online Oktatási Felület (a továbbiakban: Szolgáltatás) szolgáltatásait igénybe vevő minden Felhasználóra kötelezően rögzíti a Szövetség szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó használati feltételeket.

Az előfizetés, illetve a regisztráció során kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szövetség között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Jelen szerződés a Szövetség által biztosított Szolgáltatás Felhasználó által történő használatának időtartamára köttetik.

3. A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz szükséges kódot Felhasználó a Szövetség által üzemeltetett Ügyfélkapun vásárolhatja meg. A regisztráció során a Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Felelősség

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségéért felelősség a Felhasználót terheli. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható. A Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles azonnal értesíteni Szolgáltatót, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói hozzáférését illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

A Szövetség oktatási felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak. A Szövetség felhívja a figyelmet, hogy a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat, azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet. A Szövetség tájékoztatja a Felhasználót, hogy a külső linkeken elérhető források nem állnak az irányítása alatt, így a szükséges biztonsági lépéseket a Felhasználónak kell megtennie. A Szövetség ezen felületekre való átlépésből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal.

5. Szerzői jogok

A Szövetség Online Oktatási Felületén  található minden tartalom, különösen, de nem kizárólagosan a tananyagokat és ismeretanyagokat képező szövegek, képek, videók, illusztrációk, animációk, hangfájlok, valamint az oktatási felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek – összességében a Szövetség által szolgáltatott tartalom beleértve annak felépítését és leírásait – a Magyar Lovassport Szövetség tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

Az Online Oktatási Felület tartalmának engedély nélküli felhasználása, másolása, publikálása tilos és jogellenes a szerzői jogra és a szellemi alkotásra vonatkozó jogszabályok alapján. Az oldalon található tartalomból szabadon idézni a forrás megjelölésével a Szövetség írásban hozzájárulásával lehetséges. 

6. Adatkezelés

A Szövetség a Felhasználók által a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli. A Szövetség szavatol azért, hogy a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli. A kezelt adatok körét, valamint az adatfeldolgozók adatait a Szövetség Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

7. Szolgáltatás elérhetősége és Karbantartás

A Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardvere és szoftverei állapotáért, illetve, hogy azok a Szövetség által biztosított szolgáltatás igénybevételére alkalmas legyenek.

A Szövetség annak érdekében, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végeztet. A karbantartás a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat, melyről Szolgáltató a Felhasználókat előzetesen értesíti. A karbantartások alkalmanként időtartama maximum 48 óra. A Szövetség a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatást üzemeltető műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: lovasszovetseg@oxix.io. A megadott e-mail címen bejelentett hibák rögzítésre kerülnek és a hibák kijavítását a szolgáltató maximum 48 órán belül megkezdi.

A Szövetség nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, amely olyan műszaki és/vagy infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, internet szolgáltatás kimaradása stb.), továbbá amely a karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

8. Szerződés megszűnése

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó törli magát a Szövetség regisztrált Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató megszűnik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

9. Vegyes rendelkezések

Az Szövetség fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Szolgáltatás erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A jelen Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

Felek rögzítik, hogy törekszenek arra, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás kérdéseket vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezzék.

 

Érvényes 2021. 02. 10-től visszavonásig